Privacy policy

Laatste aanpassing: 6 juli 2022  

1. Algemeen

Orpea Belgium (hierna: wij), met ondernemingsnummer BE 0887.690.451 en zetel te Alsembergsesteenweg 1037, 1180 Ukkel  als Verantwoordelijke voor de Verwerking verzekert u de vertrouwelijke verwerking van de gegevens die u ons overmaakt via de website. Wij nemen uw privacy ernstig. Wij verwerken de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van het beroepsgeheim, alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd) van 27 april 2016 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. U kan ons steeds bereiken per telefoon (+32 (0)2 333 45 50) of per mail (info.orpeabelgium@orpea.net)

 

2. Definities

Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Website: De websites gehost onder www.proefverblijf.be

Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon die op de website een interactief dan wel niet-interactief gebruik hanteert.

Interactief gebruik: Elk gebruik van de website waarbij u actief persoonsgegevens invoert op de website, al dan niet via een door u ingevuld elektronisch formulier.

Niet-interactief gebruik: Elk gebruik dat niet als een interactief gebruik kan worden beschouwd dus bijvoorbeeld gewoon een kijkje nemen op de website.

 

3. Toepasbaarheid

Elk bezoek aan en gebruik van de website is onderworpen aan deze Privacy verklaring.

 

4. Welke persoonsgegevens verwerkt worden

De gegevens die wij waarschijnlijk over u zullen verwerken betreffen: uw identiteit, uw contactgegevens (naam, voornaam, adres, telefoon en e-mailadres) en de informatie die u ons telefonisch of via online contactformulieren heeft verstrekt.

Elk formulier geeft aan welke gegevens verplicht of facultatief zijn voor het beheer van uw aanvraag, evenals de gevolgen van een gebrek aan reactie van uw kant.

Wanneer u de website bezoekt, kunnen er navigatiegegevens over u worden verzameld om u toegang te geven tot de verschillende aangeboden functionaliteiten. Voor meer informatie kunt u onze pagina "Cookies" raadplegen.

Door uw persoonsgegevens mee te delen, verklaart u zich voor zoveel als nodig dan ook onvoorwaardelijk akkoord met de verwerking van de door u meegedeelde persoonsgegevens.      

 

5. Doeleinden en grondslag van de verwerking

De verantwoordelijke verwerkt de via de website verkregen persoonsgegevens voor één van volgende doeleinden:

 • Uitvoering opdracht gesteund op afgesloten overeenkomst
 • De informatieve communicatie met betrekking tot de residenties van ORPEA
 • Het beheer van de informatieaanvragen met het oog op de toelating tot de residenties van ORPEA
 • Optimaliseren website gesteund op toestemming en door gegevens verzameld via cookies

Door ons vrijwillig uw persoonlijke gegevens telefonisch of via online contactformulieren te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij deze mogen gebruiken om op uw verzoek te reageren.

Het beheer van uw sollicitatie is gebaseerd op de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek worden genomen. 

 

6. Ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van de verwerking aan de volgende ontvangers worden meegedeeld:

 • de gebruiker zelf
 • de dossierverantwoordelijke verwerkers binnen ons bedrijf

De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld, tenzij de bevoegde administratieve of gerechtelijke autoriteiten hierom verzoeken of bescherming van uw vitale belangen.

In voornoemde gevallen kan het zijn dat bepaalde persoonsgegevens uitgewisseld worden met de volgende niet-limitatief bepaalde categorieën van ontvangers:

 • Onze sales verantwoordelijken
 • Het bevoegde personeel van ons bedrijf  

Soms doen wij ook een beroep op bepaalde (technische) diensten, namelijk webhosting en diensten van marketingbureaus, waardoor de mogelijkheid bestaat dat derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. We hebben met elk van deze dienstverstrekkers afzonderlijke verwerkersovereenkomsten afgesloten.  

In principe worden persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte. Indien persoonsgegevens wel doorgegeven zouden worden, dan doen wij dit alleen aan landen die een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming bieden.  

 

7. Bewaartermijn van de verwerkte gegevens

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de realisering van de diverse doeleinden opgenomen in artikel 5 van deze privacy verklaring.

De gegevens worden niet langer bewaard dan de termijn die nodig is om u een optimale dienstverlening evenals service na verkoop/levering te bieden.

De maximale termijn daarbij bedraagt 2 jaar.

De reden voor deze bewaartermijn is normale verkoopsdoeleinden, namelijk het opvolgen van de vraag van de geïnteresseerde en de evolutie van zijn of haar noden betreffende de zorg- en dienstverlening. Zo behoud de organisatie bijvoorbeeld het recht om na bepaalde tijd proactief te informeren of de vraag naar een assistentiewoning veranderd is.  

 

8. Uw rechten

U heeft als gebruiker van onze website:  

 • het recht op inzage en bijkomende informatie over de eigen gegevens
 • het recht om de gegevens die over u werden verwerkt in begrijpelijke vorm op te vragen
 • het recht op rechtzetting van foutief of onvolledig verwerkte gegevens
 • het recht op gegevenswissing. Tenzij dit om wettelijke redenen (zoals o.m. facturatie, identificatieplicht enz.) niet mogelijk is
 • het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw gegevens
 • het recht op beperking van de verwerking het recht op overdraagbaarheid van de gegevens
 • het recht om uw toestemming tot het verwerken van gegevens in te trekken.

 

Wenst u één of meerdere van uw rechten uit te oefenen, dan moet u ons contacteren:

 • Per post op het volgende adres: ORPEA Belgium, Functionaris gegevensbescherming (DPO), Alsembergsesteenweg 1037, 1180 Brussel
 • Per mail: dpo.be@orpea.net

Uw verzoeken om toegangsrechten moeten worden ondertekend en vergezeld gaan van een identiteitsbewijs, waarop uw handtekening is aangebracht, en de informatie bevatten die nodig is om ons in staat te stellen op uw verzoek te reageren.      

 

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen in principe geen besluiten indien de besluitvorming gebeurd is op automatische wijze waarbij een bepaald computerprogramma of technisch snufje tot een bepaalde beslissing komt. U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft. Indien dit wel zou gebeuren, dan kan hieruit geen bindende overeenkomst ontstaan zonder expliciete toestemming van de gebruiker.  

 

10. Ons cookiebeleid

Als u naar onze website surft, kunt u ervoor kiezen om al dan niet onze cookies te aanvaarden. Voor meer informatie, gelieve ons cookiebeleid te raadplegen via de knop ‘Cookies’ onderaan de website.  

 

11. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen eventuele datalekken, misbruik door derden edm. namelijk door bescherming op de websites d.m.v. SSL certificaten, beveiliging via firewalls, beperking van de locaties waar gegevens worden opgeslagen,….. Als u hier vragen of opmerkingen over heeft of als u denkt dat uw gegevens niet langer veilig zijn, mag u steeds contact opnemen met uw contactpersoon genoemd in artikel 8.  

Als u dit zou willen en u meent over een gegronde reden te beschikken daarvoor kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:  

 • De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • Tel: +32 (0)2 274 48 00
 • Fax: +32 (0)2 274 48 35
 • www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Deze Privacy verklaring kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing door ons worden gewijzigd zodat u bij elk bezoek van onze website één en ander best nakijkt.